ביקורת עמיתים.

האגודה תמיד פתוחה לקבל חברים חדשים לשורותיה. על מנת ליצור בסיס משותף לחברות, ניסחנו רשימת דרישות סף מכל חבר. אנו מאמינים כי מדריך אשר עמד בדרישות הסף, הצטרף לאגודה וממשיך את תהליך ההכשרה המקצועית והלמידה הוא מדריך הממשיך להשתפר לאורך זמן.

יחד עם זאת, אנו מודעים לכך שישנם מדריכים אשר במרוצת הזמן הפסיקו לעמוד בדרישות הסף הגבוהות שלנו. במקרים כאלה, בהם ייודע לנו על ביצועים ירודים של חבר אגודה, האגודה שומרת את הזכות לבחון את המקרה ואף להחליט על שלילית חברות, בהתאם להליך הערכה פנימי.

על מנת לבצע את הליך ההערכה המצוין לעיל, חברי האגודה יצטרפו לסיור של אותם מדריכים (במקרה של מדריכים המעבירים סיורים פרטיים בלבד, האגודה תבקש מהם להעביר סיור מבחן לחברי האגודה). אם רמת ההדרכה אינה מספקת, המדריך/ה יקבלו הודעה בכתב וכן אזהרה אחת. אם המדריך/ה לא ישפרו את הטעון שיפור במהלך חודש אחד, האגודה תודיע להם על הסרת חברותם מהאגודה. במצב זה, על המדריך להחזיר את תג האגודה באופן מיידי.